İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardını
 
 
 
EREĞLİ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
 
1
ÇKS Kaydı Güncellemesi
1-Çiftçi Kayıt Formu (Form A)
2-Çiftçilik Belgesi
3-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu (Form B) Çiftçi, muhtar, aza imzalı
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Döner Sermaye Makbuzu
6-Kira Sözleşmesi veya muvafakatname, taahhütname
 
5 Gün
 
2
 
 
Mazot ve Gübre Desteklemesi 
 
 
1-ÇKS Kaydının güncellenmesi ve Mazot, Gübre ve Toprak analizi başvuru dilekçesi
2-Destekleme Talep formu
 
30 Dakika
3
Organik Tarım Uygulamaları Desteklemesi
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenmiş Organik Tarım Uygulamaları Sertifikası
3-ÇKS Belgesi        
4-Döner sermaye makbuzu
 
 
 
30 Dakika
 
 
 
4
 
 
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi
 
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
3-ÇKS Belgesi        
4-Döner sermaye makbuzu
 
30 Dakika
 
 
 
5
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
 
 
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Talep Formu,
3-Tohumluk satış faturası,               
4-Tohumluk sertifikası fotokopisi,     
5-Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.
6-Döner Sermaye Makbuzu
 
30 Dakika
 
 
6
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği
 
 
1-Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
2-Başvuru dilekçesi ve taahhütname,
3-Fidan/Fide kullanım desteklemesi talep formu,
4-Satış faturası,
5-Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
6-Bitki muayene raporu (2014 yılı öncesinde belgelendirilmiş fidanlar için),f) Bağ/bahçe kiralanmış
ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
7-Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu
kuruluşları hariç) bir örneği.
8-Döner Sermaye Makbuzu
30 Dakika
 
7
Reçete Yazılması
 
1-Sözlü Başvuru
2-Üretici Kayıt Defteri
20 Dakika
8
Bitki Sağlık Sertifikası
1-Dilekçe
2-Proforma Fatura Fotokopisi
1 Gün. (Arazi de hastalık ve teşhisi gerektiğinde inceleme hariç.)
9
Çiğ Süt Desteklemesi
 
1-Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.
 
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
3 Ay
10
Arıcılık Desteklemesi
 
1- Matbu başvuru formu (Ek–1)
2- Arılık ve koloni bildirim formu (Ek–2)
 
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen
eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30 Dakika
11
Gezginci Arıcılar için Konaklama Yeri Tespiti
 
1-Yurt içi Veteriner sağlık raporu
2-Konaklama belgesi (Ek–1)
3-İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı)
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
3 Gün
12
Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri için Düzenlenen Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu
 
1-Menşei şahadetnamesi (Köylerde muhtarlıklar, İl, İlçe ve Beldelerde Belediye Başkanlıklarından)
2-Hayvan maddeleri içi kesim raporu
3-Şap aşısı yapıldığını belirtir belge
4-Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz. Altı aylıktan büyük
hayvanların küpeli olması gerekir.)
30 Dakika
13
İşletme Hayvan varlığını gösterir belge
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama
ve küpeleme makbuzunda büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge
3-Nüfus cüzdan fotokopisi
30 Dakika
14
Sığır Cinsi Hayvanlarının Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri
 
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
30 Dakika
15
Arıcı Kaydı
 
1-Koloni (arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Döner Sermaye Makbuzu
30 Dakika.
16
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
 
1-Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
2-Döner Sermaye Makbuzu
 
1 Gün
17
Sığır Cinsi Hayvan Kesim / Ölüm Bildirim Raporu
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu
30 Dakika
18
Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi
 
a)Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler:
1-Başvuru dilekçesi
b)Anaç Manda desteklemesinden yaralanmak isteyen yetiştiriciler:
1-Başvuru dilekçesi
*Döner Sermaye Makbuzu
 
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
 
1 Gün
19
Buzağı Desteklemesi
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Döner Sermaye Makbuzu
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
 
1 Gün
20
 
Yurtdışı Hayvan veya Hayvansal Ürün İhracatı
 
 
1-Müracaat dilekçesi,
2-İhracaat Beyannamesi
3-Etiket Taahhütnamesi
4-Yurtiçinde Satışa sunulmayacağına dair taahhütname ve ekli liste ek- 4
5-Döner Sermaye Makbuzu
 
 
2 Saat
 
21
 
Kapasite Raporu
 
 
1-Dilekçe
2-Üretim alanlarını gösterir tapu örneği
3-Kiralık yerler için kira kontratı örneği
4-Çalışan teknik personelin diploma örnekleri
5-Üretim yerleri yerleşim krokisi
6-İşletmenin yıllık üretim miktarlarını gösterir belge
7-Şirket ana sözleşmesi
8-Yetki belgesi
9-Vergi levhası fotokopisi
10-İşletme tescil belgesi
11-Döner Sermaye Makbuzu
 
 
2 Gün
 
 
22
 
Arıcılık Desteklemesi
 
 
1-Dilekçe,
2-Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu.
3-Döner Sermaye Makbuzu
 
 
20 Dakika
(İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
23
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti
 
1-Yurt içi Veteriner sağlık raporu                 
2-Konaklama belgesi (Ek–1)                      
3-İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı) 
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
 
3 Gün
(İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
24
 
Arıcılıkla İlgili Şikayetler
1-Başvuru dilekçesi 
 
5 Gün. (İnceleme için geçen süreler hariç.)
25
İşletme Kayıt Belgesi (Gıda)
 
 
1-Dilekçe,
2-Beyanname
3-Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin “Şeker Kurumundan” alacağı uygunluk yazısı.
4-Döner Sermaye Makbuzu
 
 
 
30 Dakika
(İnceleme için geçen süreler hariç.)
 
26
İstatistiki Bilgi Talebi
 
 
1-Başvuru dilekçesi
 
30 Dakika
 
27
Gelir Durumu Tespiti
 
1-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form.
 
20 Dakika
 
28
Genç Çiftçi Desteklemesi
 
1-Dilekçe,
2-Taahhütname,
3-İkametgâh belgesi,
4-Tapu Mülkiyet Belgesi,
5-Proje tanıtım formu,
6-SGK hizmet döküm belgesi
7-Yeşilkart Belgesi,
8-Kurs Katılım Belgesi,
9-Nüfus cüzdanı örneği
1 Saat
29
TAPDK Yeni Ruhsat Başvuru İşlemleri (Perakende Tütün Ve İçki Satışı ile Açık İçki Sunumu)
 
1-Başvuru formu: Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2-İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aslı ve fotokopisi
3-Kimlik aslı ve fotokopisi
4-Adli sicil kaydı (zorunlu olmayıp kurum sorgulaması istenirse işlem 30-40 gün uzar)
5-Ziraat bankası TAPDK hesabına belge bedelinin ödenmesi
6-İçki sunum ve satışı için mesafe uygunluk yazısı (Belediyeden)
7-Nargile sunumu için uygunluk yazısı (Belediyeden)
8-Tüzel kişiliklerde Ticaret unvanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği ve yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya vekâletname örneği.
 
5 Gün
 
 
30
TOPTAN Satış Belgesi Başvuru İşlemleri
 
1-Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır.
2-T.C. Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz olup,
tüzel kişilik adına belge başvurusunda bulunan gerçek kişiye ait olmalıdır.
3-Satış belgesi düzenlenmesi talep edilen yere ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya şube
tescili.
4-Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin yazılı beyan (Başvuru formu içeriğinde beyan edilmektedir.)
5-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, sözleşme değişikliği ve yetkili
kişilere ilişkin imza sirküleri
6-Toptan satışı yapılması istenilen ürünlerin, üreticisinden veya ithalatçısından (ya da etil alkol
ve/veya metanol toptan satış belgesi için işlemecisinden) alınmış yetki belgesinin aslı veya noter
onaylı örneği (Toptan satış belgesi talep eden üretici, ithalatçı veya işlemecilerin toptan satış
belgesi başvurularında Kurum mevzuatı doğrultusunda almış oldukları üretim/ithalat/işleme veya
dağıtım izin belgelerinin örneğini ibraz etmeleri yeterlidir.)
7-Adli sicil kaydı (zorunlu olmayıp kurum sorgulaması istenirse işlem 30-40 gün uzar)
1 Hafta
31
TAPDK Ruhsat Uzatma İşlemleri
(Her yıl 1 OCAK -31 MART arası)
1-TAPDK Belge aslı,
2-Uzatma işlemine ait ödeme dekontu,
3-İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
 
30 Dakika
32
TAPDK Ruhsat İptal-Terk başvuru İşlemleri
1-Belge sahibinin veya resmi vekalete sahip vekilinin dilekçesi,
2-Belge aslı,
15 Dakika
33
İşletme Kayıt Belgesi Başvurusu (Hayvancılık)
 
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-Kimlik Fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Kapasite Raporu
6-Teknik Eleman Sözleşmesi
7-Döner Sermaye Makbuzu
1 Gün
(İnceleme Hariç.)
34
Yem Satış Yerleri Kayıt Belgesi
 
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-Kimlik Fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Şirket Sözleşmesi İmza Sirküsü
6-Döner Sermaye Makbuzu
 
1 Gün
(İnceleme Hariç.)
35
Bimer Başvurusu
1-Elektronik Başvuru
20 Gün
36
Bilgi Edinme Başvurusu
1-Dilekçe
15 Gün
37
3071 Sayılı Kanun Gereği Dilekçe Hakkının Kullanılması
1- Dilekçe
15 Gün
38
Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantıları
 
Genel Kurul Toplantılarına 15 gün önce müracaat edilmelidir. Gerekli belgeler.
1-Bakanlık Temsilcisi Talep Dilekçesi
2-Genel Kurul İlan ve Gündemi
3-5200 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Tarımsal Üretici Birlikleri İçin İlan Gündeminin yayınlandığı
Mahalli Gazete
4-Temsilci Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz.
15 Gün
39
Tarım Arazilerinde Vasıf Değişikliği İşlemleri
 
1-Dilekçe
2-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri veya Onaylı Tapu Suretleri
3-Döner Sermaye Makbuzu
5 Gün
40
Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri ve Miras İşlemleri ile ilgili talep yazıları (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hakkında 6537 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik)
1-İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünün talep yazısı.
2-Malike veya murise ait ilçe sınırları içerisindeki satışa veya mirasa konu tarım arazilerini gösterir tapu kayıtları
3-Veraset İlamı
5 Gün
41
Hazineye ait arazilerde kıymet takdiri
1-Talep yazısı.
2-Arazinin yeri ve koordinatlarını gösterir haritası.
Yazının intikalinden itibaren en geç 2 ay içinde ilgili kuruma bilgi verilir.
42
 
Bakanlığımız 174 ALO GIDA HATTINA gelen ihbar ve diğer şikayetler
 
15 Gün
43
Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi
 
1-Başvuru dilekçesi
2-T.C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
3-Taahhütname
4-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
5-Döner Sermaye uygulama belgesi ücretinin yatırıldığına dair makbuz
Not : B.K.Ü. Uygulama belgesi için, eğitime katılmak zorunludur. Eğitim Programının hazırlığı ve eğitim süresi bu süreye dahil değildir.
2 Gün
44
Amatör Balıkçı Belgesi
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Nüfus Cüzdanı
3-Fotoğraf (1 adet)
4-Döner Sermaye Makbuzu
1 Gün
45
Pasaport
 
1-T.C Kimlik nolu Nüfus Cüzdanı
2-Döner Sermaye Makbuzu
15 Dakika
46
Tabii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri
1-Dilekçe
7 Gün
47
Prim Uygulamaları
 
 Ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasülyesi, kanola, dane mısır, aspir gibi ürünler ön tespitle kayıt altına
 alınır.
 Ön Koşul: ÇKS ye kayıtlı olmak
1-Başvuru Dilekçesi
2-Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Mustahsil Makbuzu)
3-Borsa Tescil Beyannamesi.
4-Formlar
* Taahhütname
* Arazi Kontrolleri
5-Döner Sermaye Makbuzu
30 Dakika
(Arazi Kontrolleri Hariç)
48
Hayvanların Kayıt Altına Alınması
 
1-Basvuru Dilekçesi
2-Küpe Kontrolü
3-Belgelerin Tamlığı
1 Gün.
49
ÇKS Belgesi Verilmesi
 
1-Nüfus Cüzdanı ya da yerine geçen belge (Güncel ÇKS kaydını yaptırmış ise)
2-Döner Sermaye Makbuzu
10 Dakika.
50
Yem Bitkisi Desteklemesi
 
1-Her yıl çıkarılacak olan tebliğde istenen belgeler.
2-ÇKS Belgesi.
3-Döner Sermaye Makbuzu
30 Dakika
51
Bitki Pasaportu kayıt Sertifikası
 
1-Başvuru Formu
2-Taahhütname (Üretim Sezonu İçin)
3-Üretim yapılacak Arazinin Tapusu, Kiralanmış ise Kira Sözleşmesi
4-Kayıt prosedürü
5-Tohumculuk sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile
ilgili Üretici belgesi/Bayilik belgesi
6-İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera
gibi yerlerle ilgili bilgiler.
7-Döner Sermaye Makbuzu
 
2 Gün öndenetim tamamlandıktan sonra (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süre hariç)
52
Bitki Pasaportu
1-Başvuru dilekçesi
2-Döner Sermaye Makbuzu
2 Gün öndenetim ve yıllık denetim yapıldıktan sonra (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süre hariç)
53
ÇKS İlk Kayıt
 
1-Çiftçi Kayıt Formu (Form A)
2-Çiftçilik Belgesi
3-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu (Form B) Çiftçi, muhtar, aza imzalı
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Döner Sermaye Makbuzu
6-Kira Sözleşmesi veya muvafakatname, taahhütname
 
 
 
5 Gün
 
 
 
 
 
54
Üretici Kayıt Defteri
 
1-Sözlü Başvuru
2-Hastalık veya zararlı örneği teşhiste tereddüt durumunda arazi kontrolü
3-Döner Sermaye Makbuzu
30 Dakika
(Arazi Kontrolü Hariç)
55
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
1 Gün
(Hayvan Kontrolü Hariç)
56
Mera Tecavüzü İhbarları
1-Dilekçe
15 Gün
57
Karantina Uygunluk Yeri Belgesi
 
1-Kapasite Raporu
2-Dilekçe
3-Döner Sermaye Makbuzu
2 Gün
 
        
            Başvuru  esnasında   yukarıda belirtilen   belgelerin   dışında  belge  istenmesi,  eksiksiz  belge  ile başvuru  yapılmasına  rağmen hizmetin belirtilen sürede
           tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespitdurumunda ilk müracaayerine ya da ikinci müracaayerine bvurunuz.   
                
 
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
 
İsim
: Orhan SOYLU
İsim
: Ömer Lütfi YARAN
Unvan
: İlçe Müdürü
Unvan
: Ereğli Kaymakamı
Adres
: Hıdırlı Mah.İsmetpaşa cad. No:4
Adres
: Konya/Ereğli Kaymakamlığı
Tel
: 0332 713 11 51 – 710 10 53
Tel
: 0332 713 12 29
Fax
: 0332 710 11 13
Fax
: 0332 712 64 47
e-Posta
: 42.eregli@tarim.gov.tr
e-Posta
: eregli@icisleri.gov.tr